2015-12-02

Zadania

1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, uwzględniające program wychowawczo - profilaktyczny Zespołu, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

2. Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

3. Realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej ramowe plany nauczania, programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

4. Zapewnia uczniom możliwość pełnego rozwoju intelektualnego, moralno-emocjonalnego   i fizycznego.

5. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Gimnazjum i Liceum wchodzących w skład Zespołu.

6. Rozwija u dzieci i młodzieży poczucie odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata.

7. Kształtuje postawy patriotyczne, poczucie tożsamości narodowej, językowej i religijnej oraz przynależności do społeczności międzynarodowej.

8. Upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska.

9. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań, stosownie do warunków Zespołu i wieku uczniów.

10. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Zespołu.

11. Zapewnia opiekę oraz dba o warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu uczniów. Rozpoznaje możliwości i potrzeby rozwojowe uczniów, celem dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do ich możliwości psychofizycznych.

12. Organizuje i udziela pomoc psychologiczno-pedagogiczną we współpracy z Miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Współpracuje również z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i ich rodzicom.

13. W celu wsparcia realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, Zespół zatrudnia pedagoga, psychologa oraz doradcę zawodowego.

14. Umożliwia rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów w wybranych dziedzinach.

15. Uczniom szczególnie uzdolnionym Zespół umożliwia realizowanie indywidualnego programu lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami.

16. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci i młodzieży, Zespół organizuje naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie.

17. Umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej  i religijnej.

18. Prowadzi działalność innowacyjną, realizując programy własne, w oparciu o odrębne przepisy.

19. Rozwija kulturę i sprawność fizyczną, kształtuje nawyki aktywnego wypoczynku.

20. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki przebywania uczniów na terenie Zespołu i na zajęciach poza terenem Zespołu:

1)     opiekę nad uczniami przebywającymi w szkolepodczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych, sprawuje nauczyciel prowadzący te zajęcia;

2)     opiekę nad uczniami w czasie przerw międzylekcyjnych sprawuje nauczyciel pełniący dyżur;

3)     opiekę nad uczniami podczas organizowanych przez Zespół różnorodnych form krajoznawstwa i turystyki, sprawuje kierownik wycieczki oraz przydzieleni opiekunowie, zgodnie z odrębnymi przepisami;

4)     szczególną dbałością o bezpieczeństwo i higienę pracy objęte są zajęcia wychowania fizycznego, rekreacyjno-sportowe, zawody i rozgrywki sportowe, zgodnie z odrębnymi przepisami.

21. Współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki. Rodzice i opiekunowie uczestniczą w życiu Zespołu, przedstawiając wnioski i uwagi na zebraniach rodziców oraz poprzez udział swoich przedstawicieli w radach klasowych, Radzie Rodziców.

22.    Przygotowuje uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia i przyszłego zawodu.

23.    Organizuje opiekę zdrowotną w zakresie:

1)      udzielania doraźnej pomocy medycznej;

2)      dbałości o higienę i estetyczny wygląd uczniów;

3)      propagowania oświaty zdrowotnej.

24.  Uczniom znajdującym się w trudnych warunkach rodzinnych lub losowych, Zespół może udzielać pomocy materialnej.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się